Beheermaatje

Uw maatje voor beheer van buitenruimte en riolering

Waarom beheermaatje?

Onderhoud is de slagader voor het in stand houden van gemeentelijke assets. Onvoldoende capaciteit of prioriteit leidt tot ‘verstopping’. De gemeente wordt geconfronteerd met achterstallig onderhoud of assets moeten worden vervangen voordat de technische of economische levensduur is bereikt. Gevolg: publiek geld wordt niet goed besteed en de gemeente moet meer investeren dan waar rekening mee is gehouden.

Bij veel gemeenten is in de afgelopen jaren een capaciteitsknelpunt ontstaan voor het op gang houden van de onderhoudscyclus van de gemeentelijke assets. Dit onderhoud bestaat uit cyclische werkzaamheden. Dit maakt het mogelijk om onderhoud op afstand voor te bereiden en te begeleiden. Beheermaatje neemt het werk uit handen, maar de gemeente blijft in control!

Wat doet beheermaatje?

Beheermaatje maakt onderhoud makkelijker voor jou

Beheermaatje ontzorgt. Jouw Beheermaatje zorgt ervoor dat het inspectieplan op tijd beschikbaar is en dat de periodieke inspecties worden uitgevoerd volgens planning. Hij maakt onderhoudsplannen en vertaalt deze naar 0-planinngen en begrotingen voor regulier en groot onderhoud. En, Beheermaatje zorgt ervoor dat de nieuwe gegevens in het beheersysteem worden verwerkt.

Een vast bedrag per maand

Voor de inzet van een Beheermaatje sluit je een abonnement af. Voor een vast bedrag per maand houden wij de onderhoudscyclus van je gemeente op de juiste snelheid, blijven jouw assets in goede staat en beschik je continu over actuele gegevens over je assets.

Voor welke assets kunnen wij beheer op afstand verzorgen?

Jouw beheermaatje is een expert in beheer. Op dit moment hebben wij beheermaatjes voor de volgende assets:

  • Riolering
  • Wegen
  • Kunstwerken
  • Straatmeubilair
  • Openbare verlichting

  Hoe gaan wij aan de slag met riolering?

  Bron: RIONED

  1. Opstellen rioolinspectieplan

  Op basis van de huidige areaalgegevens stelt Beheermaatje in overleg met u een rioolinspectieplan op. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige inspectiejaren, vervangingsplannen, inspectiefrequentie volgens het beleid (vGRP/ IWKP etc.) en het beschikbare budget.
  Resultaat van deze stap is een vastgesteld rioolinspectieplan (pdf en shape).

  2. Uitvoeren rioolinspectie

  Beheermaatje stelt op basis van het rioolinspectieplan de rioolinspectietekeningen op. Daarnaast genereren we uit het beheermodel een RibX (heen) bestand en controleren of deze voldoet aan de RIONED standaard doormiddel van de validatietool. Met deze bestanden en gegevens heeft het inspectiebedrijf alle informatie om de rioolinspectie uit te kunnen voeren op basis van het gemeentelijk contract/raamovereenkomst.
  Resultaat van deze stap is een RibX bestand en rioolinspectietekeningen (pdf en shape).

  3. Uitvoeren maatregeltoets

  Na uitvoering van de rioolinspectie ontvangt Beheermaatje het RibX (terug) bestand en de inspectietekeningen met de opmerkingen van de inspecteur. Beheermaatje controleert de volledigheid van de bestanden onder ander met de validatietool van RIONED. Aan de hand van de vooraf bepaalde ingrijp- en waarschuwingsmaatstaven wordt een maatregeltoets uitgevoerd. Beheermaatje geeft een advies per schadebeeld en op strengniveau.
  Resultaat van deze stap is een maatregelenplan (excel, shape) en maatregelentekeningen (pdf, shape).

  4. Samenstellen vervangingsplanning en onderhoudsplan

  Op basis van de maatregeltoets stelt Beheermaatje een vervangings- en reliningsplanning op. Deze planning kunt u gebruiken om het juiste gesprek te voeren met andere domeinen binnen uw organisatie voor een integrale afstemming. Daarnaast wordt er ook een planning opgesteld voor dagelijks- en levensduur verlengend onderhoud.
  Resultaat van deze stap is een vervangings- en onderhoudsplanning (pdf, Excel).

  5. Uitvoeren onderhoud

  Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van (raam)overeenkomsten die de gemeente met aannemers heeft afgesloten. Beheermaatje levert de benodigde areaalgegevens om het uit te voeren onderhoud voor te kunnen bereiden en uit te voeren.

  6. Databeheer

  Beheermaatje verwerkt de revisie die voortkomt uit het dagelijks- en levensduurverlengend onderhoud en de wijzigingen die opgemerkt zijn tijdens de inspectie in het rioolbeheerssysteem. De gemeente heeft het beheer op orde en de nieuwe beheercyclus wordt uitgevoerd op basis van de juiste informatie.

  Hoe gaan wij aan de slag met wegen?

  1. Voorbereiden weginspectie

  Beheermaatje stelt in samenspraak met u een inspectieplan op voor de reguliere weginspecties. Het betreft hier een plan met uitgangspunten voor een Globaal Visuele Weginspectie conform CROW-publicatie 146b en een kleine onderhoudsinspectie. Daarnaast stellen we vast voor welke wegvakken eventueel gedetailleerd, aanvullend wegenbouwkundig onderzoek nodig is om de restlevensduur en benodigde onderhoudsmaatregelen te kunnen bepalen. Hierbij kan gedacht worden aan valgewichtdeflectiemetingen, asfaltboringen of een wegenscan om funderingsdiktes en hechting van asfaltlagen te controleren.
  Resultaat van deze stap is een vastgesteld inspectieplan.

  2. Uitvoeren weginspecties

  Beheermaatje stelt een uitvraag op basis waarvan offertes aangevraagd worden bij inspectie- en onderzoeksbureaus. Wij beoordelen de ontvangen offertes en geven advies over de te verstrekken opdrachten. Vervolgens bereiden we de inspecties voor i.s.m. met de gecontracteerde inspecteurs. Wij leveren een SUFweg-bestand of stemmen met de inspecteur af dat hij de inspectie direct uitvoert binnen het wegbeheersysteem als daar de mogelijkheid toe is. Wij begeleiden de uitvoering van de inspecties- en onderzoeken en fungeren als aanspreekpunt voor de gecontracteerde partijen. Na uitvoering van de inspectie ontvangt Beheermaatje de resultaten en controleert deze, alvorens ze worden ingelezen in het wegbeheersysteem.
  Resultaat van deze stap is dat alle inspectieresultaten verwerkt zijn in het wegbeheersysteem.

  3. Uitvoeren maatregeltoets

  Met behulp van het wegbeheersysteem genereert Beheermaatje een basisplanning en -begroting voor het wegenonderhoud. Het maatregelplan dat hieruit voortkomt verwerken wij op tekening (shape en pdf). Aan de hand van deze maatregeltekeningen voert Beheermaatje in samenwerking met u de maatregeltoets uit om de definitieve onderhoudsmaatregelen (groot onderhoud en rehabilitatie) te bepalen.
  Resultaat van deze stap is een gemuteerde planning, die ingelezen is in het wegbeheersysteem.

  4. Samenstellen onderhoudsprogramma wegen

  Beheermaatje stelt een onderhoudsprogramma voor het wegenonderhoud op. Hierin wordt onderscheid gemaakt in rehabilitatie/reconstructieprojecten (investeringen), uit te voeren groot onderhoud per verhardingstype en bevat een jaarplan voor het uit te voeren klein onderhoud. Aan de hand van dit programma kun u het gesprek aangaan met andere domeinen binnen uw organisatie om tot een integrale afstemming te komen.

  5. Uitvoeren onderhoud

  Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van (raam)overeenkomsten die de gemeente met aannemers heeft afgesloten. Beheermaatje levert de benodigde areaalgegevens om het uit te voeren onderhoud voor te kunnen bereiden en uit te voeren.

  6. Databeheer

  Beheermaatje verwerkt de revisie die voortkomt uit het groot en klein onderhoud in het wegbeheersysteem en de mutatiesignaleringen die naar voren zijn gekomen tijdens het uitvoeren van de weginspectie. De gemeente heeft het beheer op orde en de nieuwe beheercyclus wordt uitgevoerd op basis van de juiste informatie.

  Kantoor

  Visseringlaan 18

  2288ER, Rijswijk

  Neem contact op!

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief!